Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn trang 26,27

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn trang 26,27. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 1
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 2
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 2

Bài 2 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 3
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 26 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 4
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 4

Bài 3 Trang 27 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 5
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 27 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 6
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 6

Bài 4 Trang 27 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 7
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 27 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 51: Dài hơn - Ngắn hơn - Hình 8
Bài 51: Dài hơn – Ngắn hơn – Hình 8
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo