Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 53: Xăng-ti-mét trang 30,31

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 53: Xăng-ti-mét trang 30,31. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 1
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 2
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 2

Bài 2 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 3
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 30 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 4
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 4

Bài 3 Trang 31 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 5
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 31 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 6
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 6

Bài 4 Trang 31 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 7
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 31 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 53: Xăng-ti-mét - Hình 8
Bài 53: Xăng-ti-mét – Hình 8
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo