Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 55: Bài kiểm tra số 3 trang 35,36

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 55: Bài kiểm tra số 3 trang 35,36. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 (a) Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 1
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 (a) Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 2
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 2

Bài 1 (b) Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 3
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 1 (b) Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 4
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 4

Bài 1 (c) Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 5
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 1 (c) Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 6
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 6

Bài 2 Trang 35 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 7
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 8
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 8

Bài 3 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 9
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 9

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 10
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 10

Bài 4 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 11
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 11

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 12
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 12

Bài 5 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 13
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 13

Hướng dẫn giải Bài 5 Trang 36 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 55: Bài kiểm tra số 3 - Hình 14
Bài 55: Bài kiểm tra số 3 – Hình 14
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo