Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 62: Luyện tập trang 48,49

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 62: Luyện tập trang 48,49. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Hãy tìm cách tính mà không cần đặt tính

Bài 62: Luyện tập - Hình 1
Bài 62: Luyện tập – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án:

 • 5 + 2 = 7
 • 65 + 2 = 67
 • 6 + 3 = 9
 • 96 + 3 = 99
 • 4 + 4 = 8
 • 54 + 4 = 58
 • 7 + 1 = 8
 • 87 + 1 = 88
Bài 62: Luyện tập - Hình 2
Bài 62: Luyện tập – Hình 2

Bài 2 Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Nối mỗi phép tính với kết quả thích hợp:

Bài 62: Luyện tập - Hình 3
Bài 62: Luyện tập – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án

 • 67 nối với 60 + 7 và 47 + 20
 • 89 nối với 84 + 5
 • 53 nối với 23 + 30
Bài 62: Luyện tập - Hình 4
Bài 62: Luyện tập – Hình 4

Bài 3 (a) Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Các em tính và điền số thích hợp vào chỗ trống

Bài 62: Luyện tập - Hình 5
Bài 62: Luyện tập – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 (a) Trang 48 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án:

 • 30 + 40 + 10 = 80
 • 60 + 20 + 12 = 92
 • 50 + 10 + 3 = 63
 • 70 + 8 + 1 = 79
Bài 62: Luyện tập - Hình 6
Bài 62: Luyện tập – Hình 6

Bài 3 (b) Trang 49 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 62: Luyện tập - Hình 7
Bài 62: Luyện tập – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 3 (b) Trang 49 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Đáp án:

 • 10 + 15 + 30 = 55
 • 10 + 20 + 25 = 55
Bài 62: Luyện tập - Hình 8
Bài 62: Luyện tập – Hình 8

Bài 4 Trang 49 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Điền phép tính thích hợp vào ô trống

Bài 62: Luyện tập - Hình 9
Bài 62: Luyện tập – Hình 9

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 49 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều’

Đáp án:

 • 31 + 8 = 39
 • Trả lời: Tiết mục văn nghệ có tất cả 39 bạn.
Bài 62: Luyện tập - Hình 10
Bài 62: Luyện tập – Hình 10
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo