Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 trang 50,51

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 trang 50,51. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 50 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 1
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 50 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 2
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 2

Bài 2 Trang 50 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 3
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 50 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 4
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 4

Bài 3 Trang 51 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 5
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 51 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 6
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 6

Bài 4 (a) Trang 51 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 7
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 4 (a) Trang 51 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 8
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 8

Bài 4 (b) Trang 51 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 9
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 9

Hướng dẫn giải Bài 4 (b) Trang 51 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 - Hình 10
Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 – Hình 10
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo