Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) trang 15,16

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) trang 15,16. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 1
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 (a) Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 2
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 2

Hướng dẫn giải Bài 1 (b) Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 3
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 1 (c) Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 4
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 4

Bài 2 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 5
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 6
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 6

Bài 3 Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 7
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 7

Hướng dẫn giải Bài 3 (a) Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 8
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 8

Hướng dẫn giải Bài 3 (b) Trang 15 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) - Hình 9
Bài 45: Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) – Hình 9
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo