Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 47: Chục và đơn vị trang 19,20

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh DiềuBài 47: Chục và đơn vị trang 19,20. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 1
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 (a) Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 2
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 2

Hướng dẫn giải Bài 1 (b) Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 3
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 3

Bài 2 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 4
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 4

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 5
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 5

Bài 3 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 6
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 6

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 19 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 7
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 7

Bài 4 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 8
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 8

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 9
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 9

Bài 5 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 10
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 10

Hướng dẫn giải Bài 5 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 11
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 11

Bài 6 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 12
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 12

Hướng dẫn giải Bài 6 Trang 20 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 47: Chục và đơn vị - Hình 13
Bài 47: Chục và đơn vị – Hình 13
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo