Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 trang 10

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều – Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 trang 10. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 10 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - Hình 1
Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 10 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - Hình 2
Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 – Hình 2

Bài 2 Trang 10 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - Hình 3
Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 Trang 10 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - Hình 4
Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 – Hình 4

Bài 3 Trang 10 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - Hình 5
Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 – Hình 5

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 10 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 - Hình 6
Bài 42: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 – Hình 6
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo