Vở bài tập Toán lớp 1 – Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) trang 11,12

Hoc2K sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải Vở bài tập Toán lớp 1 tập 2 Cánh Diều Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) trang 11,12. Giúp các bạn học sinh dễ dàng làm bài tập trong vở bài tập Toán lớp 1.

Bài 1 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 1
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 1

Hướng dẫn giải Bài 1 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 2
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 2

Bài 2 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 3
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 3

Hướng dẫn giải Bài 2 (a) Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 4
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 4

Hướng dẫn giải Bài 2 (b) Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 5
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 5

Bài 3 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 6
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 6

Hướng dẫn giải Bài 3 Trang 11 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 7
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 7

Bài 4 Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 8
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 8

Hướng dẫn giải Bài 4 Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 9
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 9

Bài 5 (a) Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 10
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 10

Hướng dẫn giải Bài 5 (a) Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 11
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 11

Bài 5 (b) Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 12
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 12

Hướng dẫn giải Bài 5 (b) Trang 12 Vở bài tập Toán lớp 1 Tập 2 Cánh diều

Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) - Hình 13
Bài 43: Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) – Hình 13
User Rating: 5 (1 vote)
We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Hoc2K.Vn - Học Online
Logo